1980 World Tour

April 15, 1980 Glasgow, Scotland

Apollo Theater