The Apollo in Glasgow, Scotland

May 31, 1975 Glasgow, Scotland